Privacyverklaring


Bij het verlenen van onze diensten in de praktijk verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.


Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Praktijk Chantal van Sluys, eenmanszaak, KvKnr. 01173342

Chantal van Sluijs, Buorren 10 8845 SG Waaksens, telnr. 06 22675488, info@praktijkchantalvansluys.nl


Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van onze diensten, verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het behandel/begeleidingstraject.


Persoonsgegevens

Chantal van Sluijs verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

- NAW-gegevens

- Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

- Geboortedatum en –plaats

- Geslacht

- Intake-, gespreks- en behandel/begeleidingsverslagen


Doeleinden

Chantal van Sluijs verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals

- Het onderhouden van contact

- Het bieden van een persoonlijk behandel/begeleidingstraject

- Een goede en efficiënte dienstverlening

- Beheer van het cliëntenbestand

- Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning

- Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan cliënten en de verbetering van het persoonlijke behandel/begeleidingstraject

- Facturering

- Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen

- Nakoming van wettelijke verplichtingen

- Het voeren van geschillen


Waarop is de verwerking gebaseerd

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot een persoonlijk behandel/begeleidingstraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.


Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:


De verbetering van haar diensten;

De bescherming van haar financiële belangen;


Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.


Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals huisarts e/o specialist en andere zorgverleners. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.


Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.


Daarnaast kunnen uw gegevens door derden worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.


Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.


Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.


Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.


Profilering

Van de informatie die over u wordt verzameld worden gedragsanalyses gemaakt. Dit doen wij om het persoonlijke behandel/begeleidingstraject te kunnen verbeteren en om terugkoppeling en advies te kunnen geven aan client, huisarts e/o specialist of andere zorgverleners door middel van rapportages.


Cookies

Op de website worden alleen functionele en technische cookies gebruikt.


Uw rechten

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.


Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.


Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:


Praktijk Chantal van Sluys, Chantal van Sluijs

Buorren 10 8845 SG Waaksens, telnr. 06 22675488, info@praktijkchantalvansluys.nl


Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018